Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Wine Solution.store.sro

Filip Duhajský

IČO: 07720319

DIČ: CZ07720319

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným


Spisová značka: C 109841 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní údaje:

Email: info@winesolution.cz

Telefon: (+420) 728 199 743 

Web: https://www.winesolution.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.winesolution.cz. (dále jen „e-shop“). Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Případné odchylky v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u každého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, všechny související poplatky, náklady na balení a náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě.

III.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Kupující nese náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory). Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující provádí objednávku zboží následujícími způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se již dříve v internetovém obchodě zaregistrovali,

Vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Při objednávce si kupující vybere zboží, velikost balení (u sudového vína), množství, způsob platby a způsob dodání. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a upravit údaje vložené do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího ohledně ceny zboží uvedené v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupující obdržel automatické potvrzení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající bude kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu informovat a na elektronickou adresu kupujícího zašle upravenou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím zaslaným na elektronickou adresu prodávajícího.IV.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávky zboží. Kupující může provádět objednávky i bez registrace. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou prodávajícím při jakékoli změně považovány za správné. Kupující je povinen aktualizovat údaje uvedené v zákaznickém účtu a při objednávání zboží. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám využívat jeho zákaznický účet. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

PROTI.

Platební podmínky a dodání zboží

Kupní cenu zboží a případné související náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 286842771/0300  bezhotovostně platební kartou bankovním převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgates. dobírkou při dodání zboží, v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. . Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby prostřednictvím platební brány se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby, resp. závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani obdobnou platbu. Za zálohu se nepovažuje úhrada kupní ceny před expedicí zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, nebo v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. Zboží je kupujícímu doručeno: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, nebo v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. Zboží je kupujícímu doručeno: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, nebo v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. Zboží je kupujícímu doručeno:

Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce osobním odběrem v provozovně prodávajícího Volba způsobu doručení se provádí při objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo náklady spojené s alternativním způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a případné závady neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodné zničení, poškození,

Odstoupení od Smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne převzetí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o poskytování služeb, byly-li splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující podat prohlášení o odstoupení ve stanovené lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Písemné odstoupení od kupní smlouvy, a to volnou formou, zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Přijetí odstoupení prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pomocí stejného způsobu platby. Je-li odstoupení od smlouvy způsobeno prokazatelně nízkou kvalitou dodaného zboží, vrátí prodávající kupujícímu i náklady na dopravu. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze v případě, že s tím kupující bude souhlasit a bez vynaložení dalších nákladů. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu, dokud mu kupující zboží nepředá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, nepoužité, a nekontaminované a pokud možno v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, kdy výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží ukončil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupujícímu veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání na základě smlouvy prostřednictvím stejný způsob platby nebo způsob určený kupujícím. Prodávající může kupujícímu účtovat náklady spojené s dopravou nevyzvednuté, odmítnuté nebo nedoručené zásilky z důvodu nedostupnosti kupujícího na doručovací adrese nebo nemožnosti jej kontaktovat, za doručení na adresu a zpět na místo odeslání. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 14 dnů, prodávající zásilku stornuje a vystaví kupujícímu fakturu na vzniklé náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a zpět. Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění nebo nedoručené zásilky z důvodu nedostupnosti kupujícího na doručovací adrese nebo nemožnosti je kontaktovat, pro doručení na adresu a zpět na místo odeslání. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 14 dnů, prodávající zásilku stornuje a vystaví kupujícímu fakturu na vzniklé náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a zpět. Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění nebo nedoručené zásilky z důvodu nedostupnosti kupujícího na doručovací adrese nebo nemožnosti je kontaktovat, pro doručení na adresu a zpět na místo odeslání. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 14 dnů, prodávající zásilku stornuje a vystaví kupujícímu fakturu na vzniklé náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a zpět. Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění pro doručení na adresu a zpět na místo odeslání. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 14 dnů, prodávající zásilku stornuje a vystaví kupujícímu fakturu na vzniklé náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a zpět. Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění pro doručení na adresu a zpět na místo odeslání. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 14 dnů, prodávající zásilku stornuje a vystaví kupujícímu fakturu na vzniklé náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu a zpět. Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění Pokud povaha objednávky neumožňuje naskladnění vráceného zboží na sklad prodávajícího, bude na faktuře uvedeno i toto zboží fakturované v kupních cenách prodávajícího. Náklady spojené se stornovanou objednávkou je kupující povinen uhradit prodávajícímu. VII. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména ujišťuje kupujícího, že v době převzetí zboží kupujícím:

  • Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a nedojde-li k ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával na základě povahy zboží a jimi prováděné reklamy.
  • Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo váze.
  • Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace, a způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo pověřený pracovník rozhodne o reklamaci neprodleně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nedodržení této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující projeví svou vůli (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

O výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího písemně.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Volba způsobu reklamace je na kupujícím.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

dodávka

Veškerou písemnou korespondenci si smluvní strany mohou vzájemně doručovat prostřednictvím emailu. Kupující zasílá korespondenci na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Korespondenci prodávající zasílá kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, slouží jako kontaktní místo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/ 22/ES (nařízení o online řešení sporů spotřebitelů). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. X.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně uspořádání webové stránky, fotografiím, filmům, grafikám, ochranným známkám, logům a dalšímu obsahu a prvkům, náleží prodávajícímu. Kopírování, upravování nebo jiné používání webových stránek nebo jejich částí bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Prodávající neručí za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho zneužití. Kupující nesmí používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu a nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. . Kupující nesmí užívat internetový obchod ani jeho části či programové vybavení způsobem, který je v rozporu s jeho účelem nebo záměrem. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.5.2023